Algemene Voorwaarden KDV

ARTIKEL   1 – Definities

ARTIKEL   2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL   3 – De plaatsingsovereenkomst

ARTIKEL   4 – Opvangmogelijkheden

ARTIKEL   5 – Het plaatsingsgesprek

ARTIKEL   6 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

ARTIKEL   7 – Toegang tot KDV

ARTIKEL   8 – De prijs en prijswijzigingen

ARTIKEL   9 – Betaling en betalingsvoorwaarden  

ARTIKEL 10 – De dienst

ARTIKEL 11 – Professionaliteit en inrichting KDV

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid  KDV en ouder

ARTIKEL 13 – Klachtenprocedure

ARTIKEL 14 – Afwijking

ARTIKEL 15 – Wijziging

ARTIKEL 16 – Privacy

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van

kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die

kinderen begint. Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op

schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze.

De Ouder: De Ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de

uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een

pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.

KDV: Happybees kindcentrum natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit met de Ouder, betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang in een kindercentrum.

Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de Ouders en verzorgers van de geplaatste

kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.

Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door KDV, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen KDV en de Ouder, waarin afspraken worden vastgelegd over het door de Ouder bij KDV afnemen van de dienst kinderopvang.

LOOKK: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOOKK BV, gevestigd in Markelo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59691433, tevens  contractspartij van KDV.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden KDV zijn van toepassing op en maken uitdrukkelijk onderdeel uit van de Plaatsingsovereenkomst tussen KDV en de Ouder. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot de start van het voortgezet onderwijs.
 2. De Plaatsingsovereenkomst wordt gesloten tussen de KDV en de Ouder.
 3. Met uitzondering van het sluiten van de Plaatsingsovereenkomst bedoeld in lid 2,kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze plaatsingsovereenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft KDV geen toestemming van de Ouder voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de Ouder voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

 

ARTIKEL 3 – De Plaatsingsovereenkomst

 1. De Plaatsingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Ouder bevestigt akkoord te gaan met de aangeboden plaatsingsovereenkomst.
 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de Plaatsingsovereenkomst onverlet.

 

ARTIKEL 4 – Opvangmogelijkheden
KDV biedt de volgende opvangmogelijkheden aan;

Vaste dagdelen; de Ouder geeft voor aanvang van de opvang aan welke vaste dagdelen hij opvang wil gaan afnemen. In overleg kunnen dagen, in dezelfde week geruild worden, indien de bezetting dit toelaat

Flexibele opvang; de Ouder en KDV spreken voor start van de opvang af welke mogelijkheden er zijn voor het afnemen van flexibele opvang en onder welke voorwaarden. Flexibele opvang kan worden afgenomen zolang dit volgens de bezetting kan. KDV kan eenzijdig aangeven dat flexibele opvang niet langer mogelijk is, dit met inachtneming van een periode van 3 maanden.

Incidentele opvang; deze vorm van opvang is alleen mogelijk indien de bezetting hiervoor ruimte geeft.

Bovengenoemde opvangmogelijkheden zijn alleen mogelijk indien KDV dit aanbiedt aan de Ouder. De actuele tarieven van de verschillende opvangmogelijkheden zijn terug te vinden op de site van het KDV.

 

ARTIKEL 5 – Het plaatsingsgesprek

 1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt KDV de Ouder uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn of haar kind besproken. KDV en de Ouder spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
 2. KDV wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:

– de kinderopvang gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;

– de Ouder als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

 

ARTIKEL 6 – Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige

Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.

 1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Het KDV kan de overeenkomst met de Ouder waarvan het kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat er betaald is met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de Ouder per omgaande alsnog betaalt. Bij uitblijven van betaling blijft de plicht tot betaling over de genoten opvang ook na beëindiging van de opvang onverminderd voor de Ouder bestaan.

 

ARTIKEL 7 – Toegang tot KDV

 1. KDV is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen KDV en de Ouder.
 2. KDV behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen KDV en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.
 3. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft KDV het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot KDV te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. KDV kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
 4. KDV en de Ouder zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

 

ARTIKEL 8 – De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de Ouder moet betalen is vooraf overeengekomen met de Ouder.
 2. De reguliere tarieven zijn voorts vermeld op de website van KDV en/of in de informatiebrochure van KDV en tevens afzonderlijk op te vragen bij KDV. Prijswijzigingen worden door KDV tenminste een maand van te voren aangekondigd.

 

ARTIKEL 9 – Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. De Ouder is verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan het KDV.
 2. De Ouder ontvangt maandelijks voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking heeft een factuur.
 3. Tijdens vakantie en ziekte van het kind, waarvoor opvang is gecontracteerd, en tijdens vaste sluitingsdagen van het kinderdagverblijf, dient de opvang doorbetaald te worden. In het door kinderdagverblijf KDV gehanteerde tarief is reeds rekening gehouden met de vaste sluitingsdagen van het kinderdagverblijf. KDV verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het dagverblijf niet heeft bezocht.
 4. Indien er geen betaling plaatsvindt is het KDV gerechtigd de opvang op te schorten. Zodra alsnog betaling is ontvangen van het volledig openstaand bedrag (inclusief administratiekosten) kan de opvang worden hervat.
 5. Indien door het niet betalen van de nota de opvang wordt stopgezet dan blijft er onverkort een betalingsverplichting , ook over de overeengekomen opzegtermijn, bestaan.
 6. Wanneer de betalingstermijn met 28 dagen of meer wordt overschreden, kan de vordering, inclusief de nog verschuldigde betalingen over de opzegtermijn uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle kosten, inclusief de verschuldigde wettelijke rente zijn voor rekening van de Ouder.
 7. Als een ouder betalingsproblemen heeft of voorziet, dan dient de Ouder zo snel mogelijk contact op te nemen met KDV, zodat eventueel een betalingsregeling kan worden getroffen en de opvang van het kind kan doorlopen.
 8. De volgende betalingsvoorwaarden gelden:
 • betalingen van nota’s worden automatisch geïncasseerd, tenzij andere afspraken hierover zijn gemaakt;
 • voor het betalen van een nota geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum;
 • indien geen automatische incasso mogelijk is, dient de Ouder binnen de betalingstermijn zelf het volledige notabedrag over te maken naar de rekening van het KDV;
 • indien het KDV geen tijdige, volledige betaling ontvangt en er geen nadere betalingsafspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de Ouder een aanmaning, die dan tevens geldt als ingebrekestelling. Bij deze aanmaning zal de Ouder in de gelegenheid worden gesteld het notabedrag alsnog binnen veertien (14) dagen te voldoen;
 • indien er binnen veertien (14) dagen na de datum van aanmaning geen of een onvolledige betaling is ontvangen, dan is de Ouder in verzuim. Vanaf dat moment is de ouder extra kosten verschuldigd plus de wettelijke rente.
 • De betaling van de Ouder zal in eerste plaats in mindering strekken van de kosten en vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Indien er alsnog geen betaling volgt, kan het KDV de vordering, inclusief de extra kosten die gemaakt zijn, uit handen te geven aan een incassobureau of deurwaarderskantoor. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen zullen voor rekening van de Ouder komen.

 

ARTIKEL 10 – De Dienst

 1. KDV staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 2. KDV treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat zij optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in de KDV.
  3. KDV kan er voor kiezen onderdelen van de totale dienstverlening onder te brengen bij derden, KDV blijft eindverantwoordelijk voor de aangeboden diensten.
 3. KDV kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien de kinderopvang daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende

wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.

 1. De Ouder is bij het brengen van het kind naar de kinderopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. KDV is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijker- wijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
 2. KDV kan van de Ouder eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
 3. KDV en de Ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 4. KDV houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de Ouder.
 5. KDV kan de Ouder wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 11 – Professionaliteit en inrichting KDV

 1. KDV staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. KDV voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 2. Personen werkzaam bij een kindercentrum zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven volgens de wet justitiële gegevens en staan ingeschreven in het Personenregister, gekoppeld aan het KDV

 

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid KDV  en ouder

Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de Plaatsingsovereenkomst voortvloeit.

 

ARTIKEL 13 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KDV tijdig nadat de Ouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Ouder zijn of haar rechten ter zake verliest.
 2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgerond, kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij De Geschillencommissie zie: www.degeschillencommissie.nl

 

ARTIKEL 14 – Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze

Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de KDV en de Ouder worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 15 – Wijziging

 1. In het geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde nieuwe regelgeving een aanpassing van de diensten van KDV tot gevolg heeft, zullen partijen de Plaatsingsovereenkomst in goed onderling overleg (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn) wijzigen.
 2. In een dergelijke situatie is KDV gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij de Ouder.

 

ARTIKEL 16 – Privacy

 • . De Oudercommissie mag voor het uitoefenen van hun functie gebruik maken van de naam, adres en woonplaatsgegevens, het telefoonnummer en e-mailadres van de Ouder, tenzij ouder aangeeft hiermee niet mee in te stemmen.
 1. KDV mag foto’s maken tijdens de opvang en gebruiken voor publicatie op de website, sociaal media van KDV, tenzij de Ouder nadrukkelijk schriftelijk aangeeft hiermee niet in te stemmen. KDV houdt er rekening mee dat de kinderen netjes op de foto komen. Foto’s zullen onverwijld verwijderd worden als ouder het er niet mee eens is.
 2. KDV mag de gegevens die nodig zijn voor de administratie en begeleiding door derden ten behoeve van de kerntaken die een kinderdagverblijf heeft ten aanzien van het uitoefenen van haar functie, afgeven aan deze derde partij.